Regulamin

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego OMODLONE, dostępnego pod adresem internetowym: https://omodlone.com/. Znajdziesz w nim informacje dotyczące m.in. sposobu złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży, formach płatności i dostawy dostępnych w sklepie, procedurach odstąpienia od umowy lub postępowania reklamacyjnego.

Właścicielką strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: https://omodlone.com/ jest Natalia Gałęziowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: “Natalia Gałęziowska” z siedzibą w Jasienicy 43-385, pod adresem: Jasienica 342, NIP: 9372737322, REGON: 389713862, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Towary, które nabywa Kupujący za pośrednictwem  sklepu internetowego OMODLONE są sprzedawane przez Natalię Gałęziowską, działającą jako Sprzedawca, we własnym imieniu.

Dokonanie zakupów produktów dostępnych w sklepie internetowym OMODLONE jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności. Informacje na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników sklepu internetowego OMODLONE znajdziesz w naszej polityce prywatności .

 

Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://omodlone.com/, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia;
 2. Kupujący – podmiot (osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych) dokonujący Zamówienia / Zakupu w Sklepie. 
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca Zakupu w Sklepie, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
 4. Przedsiębiorca - korzystający ze Sklepu podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 5. Sprzedawca – Natalia Gałęziowska, o której mowa na wstępie  Regulaminu;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://omodlone.com/pl/i/Regulamin/3
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności liczbę i rodzaj Produktu.
 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
 9. Produkt - prezentowana / sprzedawana w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.
 10. Koszyk - elektroniczny formularz (element oprogramowania Sklepu), w którym widoczne są Produkty wybrane przez Kupującego do zakupu. W Koszyku istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby / ilości sztuk produktów.
 11. Cena - wyrażona w złotych polskich cena produktu wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w chwili składania zamówienia przez Kupującego. Cena Produktu zawiera należne podatki, nie zawiera natomiast kosztów przygotowania przesyłki oraz kosztów dostarczenia zakupionego Produktu do Kupującego.
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich Zamówień i Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wystarczający regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem http://omodlone.com, świadczącego usługi polegające na sprzedaży dewocjonaliów i przedmiotów kultu religijnego, w tym m.in. biżuterii z metali szlachetnych, pereł oraz kamieni naturalnych, szlachetnych i półszlachetnych.
 3. Korzystając ze Sklepu, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin określa w szczególności:
 1. zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki i zasady składania Zamówienia drogą elektroniczną w Sklepie;
 3. zasady i warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu; 
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom - wówczas data wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie wskazana na stronie pod adresem: https://omodlone.com/strona/regulamin. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem internetowym: omodlone.com Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, jednocześnie świadcząc na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Korzystając ze Sklepu, Kupujący może zakupić produkty uwidocznione na stronach Sklepu.
 3. Złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Poprzez złożenie Zamówienia, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Złożenie oświadczenia o zakupie w formie elektronicznej oznacza akceptację, iż wszelkie informacje, zawiadomienia, oświadczenia woli oraz inne komunikaty przekazywane w formie elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelakie wymagania i warunki dla komunikacji w formie pisemnej.
 5. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnianie ponadprzeciętnych warunków technicznych przez urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail
 6. Podczas korzystania ze Sklepu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, szczególnie poprzez przesyłanie tego typu treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Sprzedający na stronach Sklepu prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Sprzedający oświadcza, że dokłada wszelkich starań, by prezentowane zdjęcia były jak najwyższej jakości i w największym przybliżeniu odzwierciedlały rzeczywistą kolorystykę i stan prezentowanych produktów, jednak zastrzega sobie prawo do różnic między produktami wynikające m.in. z użycia do wyrobu biżuterii półfabrykatów pochodzenia naturalnego. Wizerunki biżuterii prezentowanej na stronach Sklepu mają charakter informacyjny. Sprzedający oświadcza, że każdy z  wyrobów jest niepowtarzalny i w pewnym stopniu różniący się od innych egzemplarzy tego samego Produktu, a na wygląd prezentowanych w Sklepie Produktów wpływa również rozmiar oraz ustawienie parametrów monitora. Szczegółowe właściwości Produktów opisane są w informacjach o produkcie, które dostępne są na stronie internetowej omodlone.com oraz w opisie każdego Produktu.
 8. Ceny produktów widniejących na stronach Sklepu podane są w polskich złotych, są cenami brutto i nie zawierają kosztu dostawy. 
 9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składają się: 
 1. cena za Produkt,
 2. koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe). O końcowej (ostatecznej) kwocie do zapłaty Kupujący informowany jest na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

 

§2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, z których podstawową usługą jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia i dokonania zakupów w Sklepie.
 2. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne założenie konta w Sklepie. Jednocześnie Klient oświadcza, że poprzez korzystanie wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast zawierane za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług środki techniczne i organizacyjne, w szczególności służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Jednakże Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep.omodlone@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§3. Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej https://omodlone.com/
 2. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
  3. wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (w tym dotyczących przekazania prawdziwych, zgodnych ze stanem rzeczywistym danych) i przesłać formularz za pomocą Sklepu
  4. podać imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adresu e-mail, dane dotyczące płatności oraz inne informacje konieczne do realizacji zamówienia (w tym adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury)
  5. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  6. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę prywatności Sklepu – Kupujący akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności  tylko, jeśli zapoznał się z ich treścią i rzeczywiście akceptuje ich postanowienia; akceptacja wyżej wymienionych jest dobrowolna, jednak niezbędna do złożenia zamówienia. Akceptując Regulamin, Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z opisem zamawianego Produktu lub Produktów oraz z zasadami jego/ich użytkowania i pielęgnacji.
  7. kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w Formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie omodlone.com
 4. Zamówienia można składać całodobowo. Zamówienia złożone w godzinach od 24.00 do 15.00 danego dnia uważane są za złożone w tym samym dniu. Zamówienia złożone w innym czasie niż wskazane powyżej uważane są za złożone w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
 5. Każde zamówienie Produktu traktowane jest jako odrębna oferta zakupu. Złożone zamówienie staje się przedmiotem akceptacji Sprzedawcy, jednak Sprzedawca ma prawo do:
 1. niezaakceptowania zamówienia wiążącego się z obowiązkiem wskazania powodów takiej decyzji,
 2. ograniczenia sposobu płatności,
 3. zażądania przedpłaty,
 4. odmowy realizacji zamówienia.
 1. Jeżeli ilość zaakceptowanych przez Sprzedawcę Produktów jest mniejsza, niż ilość Produktów zamówionych, Sprzedawca informuje o powyższym Kupującego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Kupującemu wówczas przysługuje prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy.
 2. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad.
 3. Zobowiązania Kupującego z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odebrania towaru oraz uiszczenia całości wskazanej w Zamówieniu kwoty, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Kupującego w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie pod pseudonimem lub anonimowo.
 5. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość albo jako zarejestrowany klient.
 6. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący ma możliwość założenia konta z poziomu zakładki „Moje Konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 7. Kupujący może opłacić zamówienie przelewem tradycyjnym (na konto Sprzedawcy). Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie niezwłocznie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 8. W formularzu zamówienia Kupujący jest zobowiązany podać prawdziwe, zgodne ze stanem rzeczywistym dane osobowe. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Kupujący. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim wypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedającego. Wówczas Kupującemu przysługuje prawo do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją rzetelności przekazanych danych. W przypadku nieprzekazania przez Kupującego danych pozwalających Sprzedawcy podjąć kontakt z Kupującym, Sprzedający udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu ze strony Kupującego.
 9. Kupujący oświadcza, że wszystkie dane przekazane przez niego przy pomocy Formularza zamówień są prawdziwe. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§4. Realizacja zamówienia 

 1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu zgodnie z procedurą opisaną w § 3 niniejszego Regulaminu, na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. Powyższa wiadomość nie stanowi potwierdzenia akceptacji Zamówienia, ale wyłącznie potwierdzenie jego otrzymania przez Sprzedającego.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia oraz wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, Sprzedający jak najszybciej dokona sprawdzenia dostępności zamówionych przez Kupującego Produktów. Umowa pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, że zamówiony Towar jest dostępny i zostanie dostarczony Kupującemu po odnotowaniu dokonania zapłaty przez Kupującego (Potwierdzenie Wysyłki).
 3. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po odnotowaniu dokonania zapłaty przez Kupującego.
 4. Kupujący zobowiązany jest opłacić zamówienie przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy w terminie 2 dni od chwili zawarcia umowy.
 5. Realizacja zamówienia polega na wykonaniu przez Sprzedającego zamówionego produktu, a także przygotowaniu go do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 6. Sprzedawca oświadcza, że dokona wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia od momentu uzyskania płatności trwał maksymalnie 5 dni roboczych.
 7. Jeżeli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, a czas wykonania poszczególnych produktów w złożonym zamówieniu różni się, czasem realizacji zamówienia staje się najdłuższy czas wykonania produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 8. Po zakończeniu realizacji zamówienia, Sprzedający wyśle na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji zamówienia, jednocześnie rozpoczynając proces wysyłki zamówienia do Kupującego.
 9. Wysyłka Zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 10. Czas oraz koszt dostawy zamówienia do Kupującego jest uzależniony od wskazanego przez Kupującego adresu oraz wybranej przez Kupującego metody wysyłki na etapie składania Zamówienia. Czas dostawy liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§5. Sposób płatności i formy dostawy

 1. Kupujący jest zobowiązany opłacić całkowity koszt Zamówienia, w tym koszt wysyłki, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. Koszt wysyłki Zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedający postanowi inaczej.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
 • a) przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost – koszt 18 zł (orientacyjny czas dostawy: do 3 dni roboczych od chwili zrealizowania zamówienia);
 • b) odbiór w paczkomacie za pośrednictwem firmy inPost – koszt 15 zł(orientacyjny czas dostawy: do 3 dni roboczych od chwili zrealizowania zamówienia).

 

§6. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. W myśl art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zakupionych produktu bez wskazania przyczyny.
 2. Odstąpienie może być zrealizowane w formie pisemnej - poprzez wiadomość e-mail do Sprzedającego lub poprzez odesłanie Produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu OMODLONE przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia.
 3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczające jest poinformowanie Sprzedającego o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i wskazanie Produktu, co do którego Kupujący chce powyższe prawo zastosować przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Wolę zwrotu należy zgłosić mailowo na adres: sklep.omodlone@gmail.com lub skorzystać z Formularza zwrotu dostępnego na stronie https://omodlone.com/.
 4. Kupujący jest zobowiązany zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował inaczej. Aby zachować termin, należy odesłać Produkt przed jego upływem.
 5. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany Produkt musi także posiadać wszystkie metki i plomby, jakimi został oznaczony przez Sprzedającego.
 6. Zwracając Produkt, Kupujący jest zobowiązany należycie go zabezpieczyć, aby Produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu i przesłać Sprzedającemu wraz z paragonem oraz jednoznacznym, pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Natalia Gałęziowska, Jasienica 342, 43-385 Jasienica.
 7. Wszelkie koszty związane z wysyłką zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymane od niego płatności za zwracany Produkt w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy lub doręczenia zwracanego Produktu.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany z użyciem takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych od Kupującego płatności do momentu otrzymania zwracanego Produktu lub do chwili dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości Produktu, powstałe w wyniku korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia cech, charakteru czy funkcjonowania Produktu.
 12. Zwrotom i wymianom nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się:
 • a) produkty wykonane na specjalny wymiar - spoza oferty dostępnej w Sklepie;
 • b) produkty wykonane na specjalne zamówienie, np. produkty o stylistyce dostosowanej do indywidualnych preferencji Klienta;
 • c) produkty z grawerem.

 

§7. Rękojmia

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad, chyba że Kupujący postanowi inaczej.
 2. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi wynikające z Art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego. 
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt posiada wady fizyczne lub prawne.
 4. Kupujący powinien zachować potwierdzenie zamówienia/rachunku jako dowód zakupu uprawniający go do korzystania z rękojmi.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania reklamacji, jeżeli Produkt miał kontakt z balsamami, perfumami lub innymi substancjami mogącymi reagować chemicznie z produktami ze Sklepu OMODLONE. 
 6.  Niezgodności Produktu z Umową nie stanowią m.in.:

a) uszkodzenia mechaniczne (otarcia, wgniecenia, deformacje) powstałe w wyniku użytkowania lub z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Sprzedający zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, ponieważ tego typu uszkodzenia mogą powstać jedynie w wyniku niewłaściwego użytkowania Produktu;

b) wady jawne, widoczne w momencie zakupu, o których Kupujący wiedział lub oceniając logicznie, powinien wiedzieć;

c) uszkodzenia i odbarwienia będące skutkiem niewłaściwego użytkowania lub konserwacji,

d) naturalne zużycie Produktu w wyniku użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii pozłacanej, platerowanej lub satynowej).

 1. Jeżeli sprzedany produkt posiada wadę, Kupujący może:
  1. żądać usunięcia wady,
  2. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, winien poinformować o tym Sprzedającego niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep.omodlone@gmail.com, jednocześnie określając swoje roszczenie związane ze stwierdzeniem wady lub składając oświadczenie adekwatnej treści.
 3. Odsyłając produkt, Kupujący może skorzystać z Formularza reklamacji.
 4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu ponosi Kupujący.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w terminie do 14 dni od dnia doręczenia reklamacji do Sprzedającego z użyciem środka komunikacji, za pomocą którego reklamacja została złożona.

 

§8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Jeżeli nie uda się rozwiązać ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą produktów drogą standardowej procedury reklamacyjnej, strony sporu będą mogły szukać jego rozstrzygnięcia na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną ustalone przez strony konfliktu.
 2. Kupujący ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, np.:
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Sprzedającym i Kupującym,
  2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący znajdzie m.in. na stronie internetowej: http://polubownie.uokik.gov.pl.

Kupujący może też skorzystać z dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr platformy ODR, służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, chcącymi rozstrzygnąć spór dotyczący zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży bądź umowy o świadczenie usług na drodze postępowania pozasądowego.

 

§9. Przetwarzanie danych oraz pliki cookies

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń czy płatności).
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://omodlone.com/.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2021r.
 2. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamówieniami należy kontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową na adres: sklep.omodlone@gmail.com lub telefonicznie +48 696 251 052 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00 (z wyłączeniem wskazanych poniżej dni wolnych od pracy) lub w formie pisemnej na adres: Natalia Gałęziowska, Jasienica 342, 43-385 Jasienica.
 1. Dni wolne od pracy:
 • 1 stycznia  (Nowy Rok)
 • 6 stycznia (Święto Trzech Króli)
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja
 • Uroczystość Bożego Ciała
 • 15 sierpnia
 • 1 listopada
 • 11 listopada
 • 25-26 grudnia (Boże Narodzenie)
 1. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Jeśli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 4. Sprzedający oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku wykonania umów zawartych w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach określonych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl